Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Biologischeurn.nl

Artikel 1 Definities
1. Biologischeurn.nl is een webshop van Aqua-Omeg. Aqua-Omega is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het leveren van uitvaart producten en diensten, een en ander in de meest ruime zin.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Aqua-Omega en Klant, een en ander in de meest ruime zin.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: een door Aqua-Omega aan Klant aangeboden en/of door Klant besteld product.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ tevens verstaan per e-mail.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.biologischeurn.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Aqua-Omega gesloten Overeenkomsten waarbij Aqua-Omega via de Website producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Aqua-Omega overeengekomen.
3. Inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Klant kan bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van de bestelling en daarbij de betaling, middels de betaalopties, is voldaan.
3. Als Aqua-Omega een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Aqua-Omega kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
Indien voor de levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Aqua-Omega hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Aqua-Omega dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hiervoor zal vooraf een prijs worden afgesproken. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij voor de extra Producten de op de Website aangegeven prijs betaald dient te worden.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst
1. Aqua-Omega is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is geworden.

Artikel 7 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot de bestelling is verzonden. Annulering kan derhalve niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat de bestelde Producten zijn verzonden, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt. Na dit moment is in retournering van de Producten ingevolge artikel 10 van deze Algemene voorwaarden nog wel mogelijk.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8 Kosten en betaling
1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Aqua-Omega heeft het recht om kennelijke verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Klant.
4. Betaling van bestellingen dienen betaald te worden via iDEAL, overboeking, PayPal of creditcard.
5. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Aqua-Omega mede te delen.

Artikel 9 Levering
1. Aqua-Omega bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Aqua-Omega kan voor de bezorging van Producten derden inschakelen. De kosten van het inschakelen van deze derden worden door Aqua-Omega betaald, tenzij anders overeengekomen.
2. Alle transportrisico’s komen in beginsel voor rekening van Aqua-Omega.
3. De levertermijn is afhankelijk van de bestelling. Bij Producten op voorraad streeft Aqua-Omega naar een levering binnen twee (2) werkdagen. Indien Producten niet op voorraad zijn, zal Aqua-Omega contact opnemen met Klant om een afwijkende levertermijn af te spreken.
4. Niet-tijdige levering is geen geldige reden om de bestelling te annuleren, maar geeft geen recht op compensatie. 

Artikel 10 Retournering
1. Producten kunnen kosteloos geretourneerd worden binnen dertig (30) dagen na aankoop, zonder opgaaf van reden. Het door Klant voor het geretourneerde Product betaalde bedrag wordt dan binnen zeven (7) dagen na ontvangst van geretourneerde Producten teruggestort. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Klant, tenzij het artikel wordt geretourneerd door schade tijdens transport of het door Aqua-Omega verkeerd geleverde artikel, anders dan omschreven in de bestelling van de Klant, door de Klant is ontvangen. 

2. Klant is gedurende de periode dat hij Producten in zijn bezit heeft alvorens deze te retourneren, gehouden zorgvuldig om te gaan met de Producten. Indien Klant besluit de Producten te retourneren en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Aqua-Omega dan ook dit na te laten.
3. Klant kan Producten retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Garantie
1. De garantie van Aqua-Omega houdt in dat Producten die na gebruik niet naar behoren blijken te werken, kunnen worden teruggestuurd. Aqua-Omega kan een teruggestuurd Product vervangen of het door Klant voor dit Product betaalde bedrag restitueren.
2. De garantie als bedoeld in dit artikel vervalt indien de Producten door derden worden gebruikt of onderhouden, of indien deze door Klant op onjuiste wijze worden gebruikt of onderhouden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Aqua-Omega is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. Aqua-Omega kan levertermijnen als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden slechts bij benadering opgeven. Overschrijding van een levertermijn geeft Klant recht de Producten te annuleren, of de ontvangst te weigeren.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens
Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Aqua-Omega kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
1. Aqua-Omega behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Aqua-Omega van gegevens. Klant zal Aqua-Omega vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 Klachtenregeling
1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@biologischeurn.nl of telefonisch te melden via 0235424194.
2. Indien Aqua-Omega de klacht niet naar tevredenheid van Klant heeft kunnen oplossen, kan Klant zijn klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform (via http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16 Identiteit van Aqua-Omega
1. Aqua-Omega is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74390740 en draagt btw-identificatienummer NL8598.77.279.B01. Aqua-Omega is gevestigd aan de Jan Tademaweg 33 (2031 CT) te Haarlem.
2. Aqua-Omega is per e-mail te bereiken via info@biologischeurn.nl of telefonisch op 0235424194. Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Aqua-Omega en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Aqua-Omega en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.